ايمني بيمار

ایمنی بیمار

استاندارهای ایمنی بیمارمجموعه ای از الزامات هستند که بر اساس اجرای برنامه ایمنی در سطح بیمارستان حیاتی می باشند. هدف نهایی برنامه ایمنی ، ارتقاء سطح ایمنی بیمار در بیمارستانها و ایجاد شرایطی است که منجر به خدمات ایمن تر و متعاقب آن محافظت جامعه از آسیب های قابل اجتناب و کاهش عوارض ناخواسته در محیط بیمارستان شود.

 

20 استاندارد ضروری رعايت شده ایمنی بیمار در بيمارستان آذربايجان

1- داشتن برنامه استراتژيك در مورد ايمني بيمار و اجرايي و عملياتي كردن آنها

2- داشتن وظايف و مسئوليت و اختياراتي در خصوص ايمني بيمار توسط مديران و كارمندان

3- مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه های  اجرایی سلامت بیمار را رهبری کرده و در مورد مدیریت ریسک آموزش دیده و روی فرصت های بهبود و ارتقاء ایمنی فعالیت می کنند .

4- كنترل ریسک و سلامت بیمار توسط كادر به كار گرفته شده

5- بررسي ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی در کمیته های بیمارستان

6- در دسترس و آماده و کالیبره بودن وسایل و لوازم ضروری در بیمارستان

7- داشتن برنامه و پروتکل مشخصی جهت پاک سازی لوازم پزشکی جهت استفاده مجدد آنها

8- داشتن تجهيزات کافی جهت پاک سازی و استریلیزه کردن سریع لوازم (بخش CSR و استریل بیمارستان فعال بوده و دستور العمل های جهت اجرای برنامه ها دارد)

9- داشتن مهارت کافی و دانش لازم پرسنل استخدام شده جهت اجرای برنامه های فرایندی

10- گرفتن رضايت از بيمار قبل از هر پروسه تهاجمي و مطلع ساختن بيمار از تمام خطرات احتمالی پروسه (بیمارستان به اندازه کافی به بیمار اطلاعات داده و بیمار اجازه تصمیم گیری در مراحل درمان را دارد)

11- شناسايي تمامی بیماران از طریق مشخصات کامل و تاریخ تولد (شماره اتاق و تخت وسیله شناسایی نمی باشد، بیمارستان بهترین سیستم را جهت شناسایی بیماران دارد.)

12- داشتن کانالهای ارتباطی برای بحرانهای ضروری و داشتن یک نظام و برنامه مشخص جهت شناسایی موارد مربوط به ایمنی بیمار

13- داشتن برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایج آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافت می شود

14- داشتن گایدلاین ها و دستور العمل هایی در خصوص کنترل و پیشگیری از عفونت

15- داشتن نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در شرایط بحران

16- داشتن گایدلاین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده های آن و عملیاتی و اجرایی كردن آن (گایدلاین درمورد پروسیجر خون– ترانسفوزیون خون – کراس مچ خون- خون ناسالم وحوادث غیر منتظره و ... دارد )

17- داشتن سیاست انجام تزریقات ایمن و جراحی ایمن

18- داشتن سیستم دارو دهی ایمن (وجود دارو های حیاتی 24 ساعته در بیمارستان ) ( بیمارستان برای مراحل انتخاب دارو، خرید و تامین دارو ، نگهداری و انبار دارو، order نویسی آماده کردن دارو وتجویزدارو به بیمار دستور العمل مشخصی دارد)

19- داشتن استاندارد های محیط ایمن. (بیمارستان محیط فیزیکی ایمن برای بیماران، برای کارکنان و ملاقات کنندگان دارد  و امنیت بیمارستان بخصوص در بخش های اورژانس، ویژه، نوزادان و....در نظر گرفته می شود)

20- داشتن سیستم مدیریت دفع مناسب پس مانده های بیمارستانی. (بیمارستان دارای گایدلاین برای دفع بهداشتی زباله های عفونی و غیر عفونی –وسایل برنده و نوک تیز و .... دارد)

واحد ايمني بيمارستان آذربايجان

بخش ها