بخش آزمایشگاه

مسئول فني : جناب آقاي  پروفسور دكتر فرخ قوام

سوپروايزر: جناب آقاي اسماعيل زراري

اين واحد در طبقه پايين روبروي راديولوژي واقع شده وشامل بخشهاي پذيزش ، جوابدهي، نمونه گيري، پاتولوژي، ميكروب شناسي، بانك خون، هماتولوژي، بيوشيمي، سرولوژي .سرم گيري، اتاق شستشو، اتاق استراحت واتاق انبار ميباشد .

آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان فوق تخصصي آذربايجان  مجهز به دستگاه‌هاي پيشرفته و متخصصان مجرب و كارشناسان آزمايشگاه همه روزه و به صورت 24 ساعته خدمات ويژه زير را به بيماران محترم ارائه مي‌دهد:

 • خدمات اورژانس براي كليه تست هاي روتين
 • نمونه‌گيري در منزل از سالمندان و افراد ناتوان
 • ارائه سريع و روزانه تست هاي قلبي و تروپونين .هورمون بارداري، پانل تيروئيد ضمن حفظ كيفيت لازم در انجام آزمايشات

لازم به ذكر است كليه تستها و تجهيزات آزمايشگاه داراي شناسنامه و دستورالعمل هستند كه در بخشهاي مربوطه موجود مي باشند ودقت و صحت مطلوب نتايج آزمايش‌هاي اين مركز توسط موسسه معتبر كنترل كيفي آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان مورد بررسي مداوم قرار مي گيرد :

 • انجام كليه آزمايشات ويروس­شناسي
 • انجام كليه آزمايشات ايمونولوژي

ويژه گي هاي شاخص اين بخش:

 • كاهش زمان جوابدهي پاتولوژي
 • خريداري يك عدد دستگاه ميني ويداس جهت انجام آزمايشات هورموني و تخصصي جهت تسريع در امر جوابدهي
 • دستگاه فروزن سكشن جهت تسريع در تشخيص سرطانهاي خوش خيم و بد خيم در حين عمل جراحي

واحد آزمايشگاه بیمارستان آذربايجان داراي بخش هاي متمايز و مرتبط با يكديگر ميباشد كه عبارتند از :

پذيرش:

 • در اين بخش بيماران پذيرش مي شوند و اطلاعات وراهنمايي هاي لازم هم بصورت شفاهي و هم كتبي در مورد شرايط انجام آزمايش و . . به مراجعه كنندگان داده مي شود.

جوابدهي:

 • در اين بخش پس از آماده شدن جوابها كه در كمترين بيماران از اين بخش جواب خود را دريافت مي كنند.

نمونه گيري:

 • در اين بخش نمونه بيماران گرفته مي شود و ظرفهاي نمونه پس از ليبل شدن به ايشان تحويل داده مي شود.

 اتاق انبار:

 • در اين اتاق اقلام مصرفي و درخواست داده شده از بخشها براي مصرف سه ماهه انبار مي گردد و به صورت هفتگي براي مصرف يك هفته طبق درخواست بخشها به آنها تحويل داده مي شود.

اتاق شستشو:

 • در اين بخش شستشو و استرليزاسيون ادوات انجام ميشود.
 • تجهيزات اين بخش يك دستگاه فور مي باشد كه دستورالعمل كاربري و فرم هاي كنترل كيفي آن در بخش موجود مي باشد.
 • همچنين يك دستگاه اتوكلاو براي استرليزاسيون در اختيار اين بخش مي باشد كه دستورالعمل و فرم هاي كنترل كيفي آن در اين بخش و بخش ميكروب شناسي موجود مي باشد.

بخش ميكروب شناسي و آناليز ادراري :

تجهيزات اين بخش شامل:

 • دستگاه انكوباتور جهت تامين دماي مورد نياز براي رشد ميكروارگانيسم ها موجود مي باشد.
 • يك دستگاه ميكروسكوپ جهت بررسي ميكروارگانيسم ها و سلول ها و . . .
 • دستورالعمل هاي كاربري و فرم هاي كنترل كيفي اين تجهيزات در بخش موجود مي باشد.

تستهاي اين بخش شامل:

 • U/A                  U/C                 S.G        OB           OP
 • WOND/CUL                          FLUID/CUL                           PLURAL/CUL                       CSF/CUL
 • SPUTUM/CUL                        TROTH/CUL                      URET/CUL
 • VAG/CUL                          NOSE/CUL                    TRACH/CUL 

دستورالعمل هاي كليه تستها در بخش موجود مي باشد

بخش هماتولوژي:

تجهيزات اين بخش شامل :

 • دستگاه MINDRAY  مدل BC- 5800
 • دستگاه SYSMEX   مدل KX 21
 • دستگاه H1 
 • دستگاه سديمان مدل   LENA
 • بن ماري بهداد   مدل    WATER BATH 2006
 • سانتريفيوژ و روتاتور بهداد
 • يك دستگاه ميكروسكوپ جهت بررسي سلول ها و شمارش آنها
 • دستگاه كواگولامتر STAGO

تستهاي اين بخش شامل:

 • CBC& DIFF                            ESR                         PBS                         RETIC 
 • FDP             FIBRINOGEN        G6PD               PTT
 • PT                      LUPUSE ANTICOAGOLANT                     LE                  CRAYO
 • HAMSTEST                           BODYFLUID

بخش بيوشيمي:

 • تجهيزات اين بخش شامل :
 • دستگاه BT 3000
 • دستگاه BT 1500
 • دستگاه ABG      
 • دستگاه NA /K   مدل EASYLYTE
 • دستگاه NA/K   مدل ژوكو

تست هاي اين بخش شامل:

 • FBS     BS         BUN      CREA     U.A      ALT      AST      CA      PHOS     BIL-T       BIL-D  
 • ALB     AMY-L        FE      LDH       HDL      CK-MB        ALP      MG      TIBC       LACTAT
 •             NA     K     PRO         TG        CHOL     CPK      SGOT      SGPT      LDL     GGT   
 •     U/PROو تمامي آزمايشات تخصصي بيوشيمي
 • دستورالعمل هاي كليه تجهيزات و تست ها در بخش موجود مي باشند  

بخش بانك خون: 

 • دستگاه هاي اين بخش شامل:
 • سروفيوژ و سانتريفيوژ
 • بن ماري
 • پلاسما فريزر
 • يخچال بانك خون

تستهاي اين بخش شامل:

 • CROSS MACH                     B. G              DIRECT. COOMBS                  INDIRECT COOMBS
 • آنتي بادي اسكرين

 بخش سرم گيري:

 • تجهيزات اين بخش شامل:
 • سانتريفيوژ        
 • بن ماري       
 • در اين بخش نمونه ها جداسازي مي شوند و در رك مخصوص هر بخش قرار مي گيرند

بخش الايزا و سرولوژي:

تجهيزات اين بخش شامل:

 • دستگاه الايزا ريدر   مدل MINDRAY
 • روتاتور   بهداد

تستهاي اين بخش شامل:

 • TROPONIN                     BHCG/TIt                     D.DIMER                      HBS/Ag /AB         HCV.AB
 • HIV.AB                                 CRP                              CRP/qua                 RF (latex)                   RPR
 • VDRL                            WIDAL                          WRITE                          2ME                     ASO
 • MONO TEST     TSH     T3   T4   FT3   FT4    T3/UP       DIGOXIN    VITAMIN D3     FTI     FERRITIN
 • و تمامي آزمايشات تخصصي هورمون

بخش پاتولوژي:

تجهيزات اين بخش شامل:

 • دستگاه ميكروتوم  جهت برش زدن نمونه ها و تهيه لام
 • دستگاه فروزن  سكشن  جهت فريز كردن نمونه براي تهيه سريع لام
 • TISSUE PROCESSOR       جهت پاس نمونه
 • دستگاه   TISSUE FLOATING BATH       جهت صاف كردن بافت پس از برش
 • دستگاه فور بهداد   جهت گرفتن آب بافت
 • انجام آزمايشات CISH  كه در استان تنها مركز ميباشد.
 • انجام آزمايشات IHC    كه در استان تنها مركز ميباشد .

 

بخش ها