نگاه كلي به ديابت، انسولين، غربالگيري C ،A

سلسه درس هاي ديابت

در درس هاي كه هر هفته در سالن بيمارستان آذربايجان مطالعه خواهيد فرمود دست كم شش ماه با هم در مورد ديابت همراه هم خواهيم بود تا بتوانيم دانش وآگاهي جامعه را نسبت به سريعترين بيماري غدد درون ريز بالا بوده واز اين مسير گاهي در جهت سلامت جامعه داشته باشيم .سه فصل درسهاي اين شش ماه به ترتيب زيرخواهد بود.

نگاه كلي به ديابت، انسولين، غربالگيريC ، A

تقسيم بندي ديابت به علت هاي ديگر، ديابت حاملگي، پيشگيري از ديابت، ديابت نوع يك، ديابت نوع 2، درمان داروئي ديابت بالابودن قند(هيبرگليسمي) پايين بودن و افت قند(هپيوگليسمي) عوارض حاد ومزمن ديابت، آموزش، تغيير سبك زندگي، و برنامه هاي غير داروئي در كنترل ديابت اهداف كنترل قند، چاقي وديابت، ديابت وقلب وعروق، عوارض كليوي، چشمي، نوروپاتي و پاي ديابتي، سالمندان و ديابت، مرحله گذراز ديابت نوع 1 به بزرگسالي، كنترل ديابت در طي بارداري، ديابت و ورزش

اميد كه تلاش كه به همت بيمارستان آغاز شده، انجامي نيكو براي سلامتي گروهاي اجتماعي و به ويژه عزيزان ديابتي داشته باشد.

دانش وآگاهي بيشتر، جامعه سالم و بهتر           

دكتر حميد اصغرزاده، متخصص داخلي بيمارستان آذربايجان

درس اول: ديابت (لينك دانلود)

درس دوم: انسولين

*هم چنانكه در درس اول ذكر شد در بيماري ديابت نوع 1و2 تغيير از نظر ترشح انسولين وجود دارد براي درك بهتر است اين هورمون لازم است كه با لوزالمعده (پانكراس) آشنا شويم اين ساختمان غده اي پهن ودراز با سه قسمت سر ، تنه ودم در بالاي شكم وپشت معده قرار دارد.آنچه در بحث ديابت براي درك درس هاي بعدي ضروري است اين موضوع مهم است كه لوزالمعده از دوبخش غده درون ريز (سلول هاي جزاير لانگرهانس با ترشح انسولين ،گلوكاگون ،سوناتراستاتين وپلي پيتيدپانكراس) وغده برون ريز( آنزيم هاي گوارشي مانند آميلاز،ليپاز،پرومتاز،ريبونوكلناز و..)تشكيل شده است.

در بحث ديابت سلولهاي بتاي اين غده داراي اهميت بوده وانسولين ترشح مي كنند.دركنترل ونگهداري ميزان قند:سلولهاي بتا وانسوليننقش اصلي را دارند درموارد پاسخ هاي كوتاه مدت قبل غذا خوردن ودراز مدت قبل چاقي ،مقاومت انسولين (توضيح داده خواهد شد) وحاملگي،ميزان ترشح انسولين فرق مي كند انسولين در پاسخ به ميزان قند ترشح شده وقند محرك ***ترشح اين هورمون مي باشد.

هم چنانكه در درس اول آمده تشخيص ديابت يا قند ناشتا و2 ساعت بعدغذا بوده،وقتي قند به ميزان 76 گرم داده مي شود بعلت ترشح عمده ي انسولين شده ومي تواند ظرفيت هاي ترشح انسولين فردسالم يا مبتلا رانشان دهد،يعني سلول هاي بتا چه واكنشي در برابر قند نشان مي دهند.نكته مهم براي درك بيماري ديابت نوع 2 اين است كه ترشح زيادي انسولين ***مي شودمقاومت انسولين بالا مي رود (در بحث ديابت نوع 2 بيشتر توضيح داده خواهد شد)

*كاهش فعاليت سلولهاي بتا به قند وافزايش بيشتر ترشح انسولين نتيجه اش مراحل اوليه عدم تحمل قند وپس ديابت آشكار خواهد شد.

*علاوه بر ميزان ترسح انسولين ،گيرنده هاي انسولين در سطح سلول هاي بدن كه انسولين به آنها متصل مي شود-نقش عمده اي در ايجاد بيماري ديابت نوع 2 دارند.

*جالب است بدانيم وزن سلو هاي بتا فقط يك گرم(%3 وزن لوزالمعده) وتعدادآن ها سه ميليون عدد مي باشد وبا توجه به سلو ل هاي ديگر بايد خاطر نشان ساخت كه %60 سلول هاي درون ريز با سلول هاي بتا هستند.

* درس هاي ديابت 1 به صورت هفتگي در سايت بيمارستان آذربايجان مطالعه و سوالات خود را در قسمت ارتباط با ما جهت بررسي و پاسخ مطرح فرماييد.