بخش زايمان بيمارستان آذربايجان

كلاس هاي مجازي آمادگي زايمان فيزيولوژيك و ايمن

جهت هماهنگي براي شركت در كلاس هاي فوق، باركد درج شده را توسط اپليكيشن واتس آپ اسكن نموده و مشخصات خود را ارسال نماييد.

شماره تلفن واتس آپ: 09939744045

شماره تلفن بخش زايمان: 31944106-044